Curriculum Vitae

Victor Leon

Informatii personale

Nume: Victor Leon

Adresa: str. Cotesti nr. 8, cod 800509, Galati, Romania

Adresa email: biavicleon@yahoo.com 

Telefon: +40 (0)745 313 303  sau +40 (0)236 416564

Data nasterii: 27.10.1973

 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

01. 09. 2012  - prezent   

Director adjunct,  membru Consiliu  de  Administrație

Colegiul Tehnic  RADU NEGRU Galati

Str. Ştiinţei nr. 119, Galaţi, 800170, România

Web: www.radu-negru.ro

Email: office@radu-negru.ro

Coordonarea procesului instructiv-educativ;

Responsabilul următoarelor comisii: Comisii metodice, Comisia diriginţilor, Comisii de lucru,

Securitatea şi sănătatea muncii, S.U.;

Coordonarea activităţii Consiliului Reprezentativ  Părinţilor;

Coordonarea activităţii educative şi extraşcolare

Activitate didactică, învăţământ  liceal (zi, seral, frecvență redusă) profesional, șc. postliceal  șc. maiștri

11.06 – 25.06 2016  

Formator – specialitatea educație fizică și sport

Casa Corpului Didactic Galați

Str. Gării nr. 35

Tel 0236/414749,  Fax 0236/465860

E-mail:ccd_gl@yahoo.com / Site: www.ccdgalati.ro

Formator în cadrul programului de formare continuă – Program pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii Examenului Național de Definitivare în Învățământ – avizat M.E.C.Ș. cu nr. 50389/30.09.2015 – specializarea educație fizică și sport

Activitate didactica învățământ preuniversitar

Activitate metodica – științifica, responsabilități specifice fișei postului proiectare / realizare activități, evaluare.

07.01- 30.06.2015

Expert pe termen scurt - "Consiliere si orientare relevante pentru o educație de calitate și transregională - CORECT", POSDRU/153/1.1/S/139768

Inspectoratul Școlar Județean Galați – partener pentru I.S.J. Brașov

Str. Portului Nr. 55 B Tel. 0372362000, Fax 0236319396

E-mail: info@isj.gl.edu.ro / Site: www.isj.gl.edu.ro

Activităţile specifice fişei postului: proiectare / realizare activități, evaluare, monitorizare.

Activitate didactica – competitii sportive, – învățământ preuniversitar, nivel liceal.

16.02 - 30.06.2013

 

Expert pe termen scurt - PEER (Profesionişti în Educaţie Europeană şi Reformă)” Contract nr POSDRU/87/1.3/S/54379 – Formator - Curriculum centrat pe competențe

Inspectoratul Școlar Județean Galați

Str. Portului Nr. 55 B Tel. 0372362000, Fax 0236319396

E-mail: info@isj.gl.edu.ro / Site: www.isj.gl.edu.ro

Activităţile specifice fişei postului: proiectarea activităților, realizarea, evaluarea.

Activitate didactică – învățământ preuniversitar, disciplina educație fizică și sport

1.09.2013 -  prezent

  Responsabil cerc pedagogic – set A licee, disciplina educație fizică și sport

Inspectoratul Școlar Județean Galați

Str. Portului Nr. 55 B Tel. 0372362000, Fax 0236319396

E-mail: info@isj.gl.edu.ro / Site: www.isj.gl.edu.ro

Activităţile specifice fişei de atribuții: consfătuiri, informări,  raportări, consiliere de specialitate.

Activitate științifico-metodică / învățământ preuniversitar

01.09.2012 – prezent

 

Metodist – disciplina educație fizică și sport

Inspectoratul Școlar Județean Galați

Str. Portului Nr. 55 B Tel. 0372362000, Fax 0236319396

E-mail: info@isj.gl.edu.ro / Site: www.isj.gl.edu.ro

Activităţile specifice fişei postului: planificare / efectuare inspecții grade didactice, raportare, consiliere de specialitate.

Activitate metodică – învățământ preuniversitar, disciplina educație fizică și sport

1.09.2011 – 31.08.2012

Responsabil Comisie metodică – arte sport

Grupul Școlar  RADU NEGRU Galați

Str. Ştiinţei nr. 119, Galaţi, 800170, România

Web: www.radu-negru.ro

Email: office@radu-negru.ro

Activităţile specifice fişei de atribuții: elaborare materiale, documente de diagnoză-prognoză, diseminare infornații

Activitate științifico-metodică / învățământ preuniversitar

1.09.2010 - prezent  

Membru în Consiliul consultativ al specialității

Inspectoratul Școlar Județean Galați

Str. Portului Nr. 55 B Tel. 0372362000, Fax 0236319396

E-mail: info@isj.gl.edu.ro / Site: www.isj.gl.edu.ro

Activităţile specifice fişei de atribuții: monitorizare, informare, elaborare de materiale, documente de diagnoză-prognoză, acțiuni I.S.J. (acordarea gradațiilor de merit, comisii de organizare și desfășurare olimpiade școlare etc.)

Activitate științifico-metodică / învățământ preuniversitar

01.10.2008  - 31.08.2010

Director adjunct, membru Consiliu de administrație

Grupul Școlar  RADU NEGRU Galați

Str. Ştiinţei nr. 119, Galaţi, 800170, România

Web: www.radu-negru.ro

Email: office@radu-negru.ro

Coordonarea procesului instructiv-educativ;

Responsabilul următoarelor comisii: P.S.I, Securitatea şi sănătatea muncii, Comisii metodice,  Comisia diriginţilor, Comisii de lucru;

Coordonarea activităţii Consiliului Reprezentativ al Părinţilor;

Coordonarea activităţii educative şi extraşcolare

Activitate didactică, învăţământ  liceal (zi, seral) profesional,  șc. maiștri

01.09.1999 - prezent

Profesor evaluator/președinte/membru/secretar/organizator

Colegiul Tehnic  RADU NEGRU Galați

Str. Ştiinţei nr. 119, Galaţi, 800170, România

Web: www.radu-negru.ro

Email: office@radu-negru.ro

Atribuții specifice funcțiilor îndeplinite în cadrul  Comisiilor de Bacalaureat / Evaluare Națională / Concurs Titularizare Învățământ Preuniversitar/ Unitate școlară/ Disciplina specialitate

Activitate didactică – învățământ preuniversitar

01.09.1996 – prezent  

Profesor educaţie fizică și sport

Colegiul Tehnic  RADU NEGRU Galați

Str. Ştiinţei nr. 119, Galaţi, 800170, România

Web: www.radu-negru.ro

Email: office@radu-negru.ro

Activităţile specifice fişei postului

Activitate didactica,  învățământ preuniversitar, nivel liceal, școala profesională

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

 

08 -14.11. 2015

 

Certificat - The effective school

 

AEIFORUM

www.aeiforum.eu

 Pireu / Grecia

Planificare si implementare  proiecte  transnationale, promovarea valorilor europene si introducerea bunelor practici in activitatile  scolare și extrașcolare, largirea orizontului cultural si de perceptie a mediului educational european

11 - 26.03. 2015

 

  Adeverință - Educație pentru protecția mediului

 

Casa Corpului Didactic Galați, Str. Gării nr. 35

Competențe privind valorificarea eficientă a resurselor naturale, protejarea mediului  

15.11 – 15.12. 2014  

Adeverință  - Inspecție școlară

 

Casa Corpului Didactic Galați, Str. Gării nr. 35

Competențe privind planificarea, organizarea, desfășurarea și monitorizarea inspecțiilor școlare și a documentelor de proiectare.

01 - 30.04. 2013

 

Adeverință - Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului național

 

Casa Corpului Didactic Galați, Str. Gării nr. 35

Competențe privind activitatea de proiectare: informare-documentare, elaborare, evaluare.

03 – 17.12. 2011

Certificat - Formator

 

S.C. Andirivac S.R.L. Galati

 Competențe privind pregătirea formării, realizarea activităților de formare, evaluarea     participanților la formare, aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare

25.09 -  6.11.2011

Certificat -  E.C.D.L. – START

 

P.O.S. – D.R.U, S.I.P. Galați / firnizor MEDSOFT S.R.L / Brașov

Competențe: concept de bază ale tehnologiei informației, utilizarea computerului și organizarea fișierelor, editare text, utilizare internet și poșta electronică.

01.05 – 30.09.2011

Atestat de formare continuă – Formarea de specialiști în evaluarea INSAM

 

S.C. SOFTWIN S.R.L. / București

Competențe dobândite: metodologice, de evaluare a elevilor, tehnice și tehologice, comunicare și relaționare

08.03.2010 – 19.06.2011

Diplomă de studii postuniversitare de specializare - Management educațional

 

   Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi

   Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Management educațional, managementul resurselor umane, elemente de drept, pedagogie și didactică modernă, psihologie, managementul cunoștințelor la nivel organizațional, contabilitate bugetară, managementul proiectelor, tehnici de comunicare.

01.11.2010 – 28.02.2011

Atestat de formare continuă – Instruirea în societatea cunoașterii

 

S.C. SIVECO ROMÂNIA S.A. / București

Competențe dobândite: căi pentru stimularea procesului de învățare prin cercetare, comunicare și colaborare, utilizarea strategiei de instruire diferențiată, promovarea lucrului în echipă

05  - 10.07. 2010

19 - 25.07. 2010

Certificat  -   Formarea de consilieri și asistenți suport pentru descentralizarea învățământului preuniversitar

 

Academia de Studii Economice  București

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Managementul organizației școlare, marketing, decizie și previziune în educație, managementul conflictelor în organizația școlară, proiectarea, managementul și evaluarea programelor educaționale, managementul calității în educație.

02- 25. 2009

Diplomă -  Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii  în muncă

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi, I.S.J. Galaţi

Competențe specifice domeniul securității și sănătății în muncă

07 - 28.05. 2007

Certificat – inspector protecția muncii

 

S.C. Andirivac S.R.L. Galați

Comunicarea interactivă la locul de muncă, lucru în echipă, organizarea /planificarea activității de protecția muncii, asigurarea semnalizării de securitate și sănătate în muncă, prevenirea accidentelor, investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă.

01.09.2005 -31.08.2007

Certificat – gradul didactic I

(30.03.2007)

 

  Universitatea ’’Dunărea de Jos’’ Galați

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Inspecții curente / inspecția specială, lucrare de cercetare  

04 - 06. 2006

  Adeverință - Stagiul de formare privind diseminarea curriculum-ului Consiliere şi Orientare

 

Casa Corpului Didactic Galați,  Str. Gării nr. 35

Competențe privind activitatea cu elevii: comunicarea, colaborare, promovarea  lucrului în echipă  

01 - 25.06. 2006

  Diploma -  Inițiere în utilizarea  calculatorului

 

S.C. IT COMPUTERS Group S.R.L. / București

Competențe dobândite: sistem de operare MS-DOS, sistem de operare Microsoft Windows, Microsoft Office, rețele de calculatoare, internet.

01.09.2003 – 01.05.2005

  Adeverinţă -  Program de formare continuă  centrată pe școală „Proactiv”

 

Grupul Școlar  RADU NEGRU Galați

Str. Ştiinţei nr. 119, Galaţi, 800170, România

Web: www.radu-negru.ro

Email: office@radu-negru.ro

Competențe privind activitatea cu elevii: comunicarea, colaborare, promovarea  lucrului în echipă, interdisciplinaritate.

01.09.2001 – 31.08.2003

  Certificat  - Grad didactic II

 

Academia Națională de Educație Fizică și Sport  București

Inspecții curente / inspecția specială, examen psihopedagogie / metodică specialității

01.09.1997-31.08.1999

  Certificat  - Definitivat învățământ

 

Universitatea ’’Dunărea de Jos’’ Galați

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Inspecții curente / inspecția specială, examen psihopedagogie / metodică specialității

01.10.1992- 23.061996

 

  Diplomă de licență – educație fizică și sport

 

Universitatea ’’Dunărea de Jos’’ Galați

Facultatea de Litere și Științe

Secția Educație fizică și sport

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate

         

 

COMPETENΤE PERSONALE

 

Limba maternă

Limba română

 

 

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

 

Limba engleză

B1

B2

B2

B1

B1

 

Foaie matricolă

 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe de comunicare

Capacitate de organizare și structurare riguroasă a mesajelor/informațiilor;

Capacitate de a lua decizii, de acționare și comunicare relevantă a informațiilor;

Capacitate de analiză si sinteză;

Capacitate de asimiliare  de noi informatii și cunoștințe;

    Aceste aptitudini/abilități/competențe au fost dobândite și îmbunătățite în perioada de experiență profesională și de director adjunct (2008-2010, 2012-2016), în cadrul  programelor/stagiilor de perfecționare, activităților  metodice, seminariilor, simpozioanelor proiectelor la care am participat. 

Competențe organizaționale/manageriale

Abilităti de leadership, capacități decizionale, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare activitați;

 Punctualitate, seriozitate, capacitatea de a lua decizii și de a respecta termene prestabilite;

Spirit analitic,  lucru în echipă, disponibilitate în rezolvarea sarcinilor de serviciu;

Spirit de evaluare, gestionare  echilibrată și responsabilă  a situațiilor limită;

Capacitate de monitorizare a procesului instructive-educativ;  

Capacitate de a analiza informații/materiale și a distribui responsabilități;

Capacitate de autoperfecționare / autoevaluare.

     Aceste aptitudini/abilități/competențe au fost dobândite și îmbunătățite în perioada de experiență profesională și de director adjunct (2008-2010, 2012-2016), în cadrul  programelor/stagiilor de perfecționare, activităților  metodice, seminariilor, simpozioanelor proiectelor la care am participat. 

 

Competențe dobândite la locul de muncă

Capacitate de adaptare, comunicare, autodezvoltare profesională, creativitate;

Dobândite în activitatea didactică și de conducere.

Competențe informatice

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoin, internet.

Certificat ECDL Start

Alte competențe

Cooperare, stăpânire de sine, responsabilitate, atenţie  la detalii.

Permis de conducere

Categoria B

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

 

Publicații

 

 

 

-Jocuri sportive de bază și alternative /  ed. 3D ARTE, Iași, iunie 2011

ISBN 978-606-92894-2-6

-Dezvoltarea calităților motrice cu ajutorul metodelor moderne și a mijloacelor specifice jocului de fotbal, în învățământul liceal  /  ed. Sf. Nicolae, Brăila 2010

ISBN  978-606-577-050-8

-Prelucrarea programei pentru examenul de bacalaureat la disciplina educație fizică, sistemul informațional – iunie 2009

ISBN 978-606-527-036-7 

-‘’Fişa individuală – modalitate eficientă de lucru la disciplina educaţie fizică’’ 

Școala Gălățeană, nr. 161/09.2008, ISSN: 1223-8457

-‘’Rolul exerciţiului fizic în menţinerea sănătăţii’’/  Școala Gălățeană, nr. 165/01.2009,

ISSN: 1223-8457

-‘’Gimnastica’’ / Școala Gălățeană, nr. 181/11.2010, ISSN: 1223-8457 

Educaţia fizică – disciplină în „mişcare” / Incursiuni Pedagogice, ed. 3D ARTE Iasi, Nr. 6/2010,  ISSN: 2065-1325

-‘’Campionii locali, vicecampioni ai Moldovei’’/  Școala Gălățeană, nr. 219/11.2014, ISSN: 1223-8457 

-’’Dinu Decebal Viorel’’ (In memoriam) / Școala Gălățeană, nr. 236/06.2016, ISSN: 1223-8457 

 

 

Proiecte

 

 

-Participare la proiectul național ‘’Evaluarea potențialului somatic, funcțional și motric al populației școlare din România’’,  15.02. – 31.05.2012

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București și M.E.C.T.S.

-Certificat, proiect intenațional ‘’ENO tree Planting Day’’ -  2014

-Diplomă organizator, proiect internațional ‘’În Europa printr-o nouă calitate a vieții’’  24-25.05.2008

- Diplomă, participare la programul de LOISIR ‘’Pentru o sănătate mai bună’’

Directia Județeană pentru Tineret și Sport, Liga Studenților din Universitatea ‘’Dunărea de Jos’’ Galați

 

Conferințe

 

-Certificat participare,  International scientific conference – sports, education, culture - interdisciplinary approaches in scientific research

Universitatea ’’Dunărea de Jos’’ Galați, Facultatea de educație fizică și sport

 

Seminarii

 

-Diplomă, Seminarul ‘Strategii de negociere și rezolvare a conflictelor - violența’’ 23.04.2010 Galați

-Diplomă participare,  Seminarul Național ‘’Tehnologii Informaționale pentru Educație’’ 29.03.2013 Galați, ISSN 2286-217X 2013, 2014

 

Distincții

-Diplomă, organizator Festivalul Național Școlar de Creativitate și Inovare  INOVAFEST, Ediția a VIII-a, 25.03.2016 Galați  ISSN-2392-8883

-Diplomă, organizator Concurs Național ’’VISUAL CONTEST’’ –2012, 2013, 2015

-Diplomă, organizator Concurs Interjudețean ’’Fii Galtehnist!’’ 2015, 2016

-Diplomă, Organizația ‘’Salvați Copiii România’’ – Campania Globală pentru Educație 2013, 2014

-Diplomă,  proiect național ‘’Protejăm natura pentru viață’’ 1-5.04.2013

-Diplomă de apreciere,  Târg de oferte educaționale CARIERA 2010

Inspectoratul Școlar Județean Galati / C.J.R.A.E. Galați

-Diplomă, organizator Simpozionul Național ‘’ECO TEHNICA de la A la Z’’

ISSN 2285-0864, ed. II  24.05.2013, Galați

-Diplomă, organizator Simpozionul Național ‘EDMOND NICOLAU’’,  ed. A VI-a 29.11.2012, Galați

-Diplomă, participare Simozionul ‘’Educație pentru sport, educație pentru sănătate’’, Asociația Județeană Sportul pentru Toți Galați, 16.03.2006

-Diplomă de excelență, S.I.P. Galați, 2005

-Diplomă de excelență, Direcția pentru sport Galați, 2003, 2004

Afilieri

 

-Membru în colectivul de redacție al publicației ‘’ECOTEHNICA de la A la Z’’

 

Referințe

Profesor universitar doctor Constantin PLOIEȘTEANU – Decan Facultatea de Educație fizică și sport Galați

Tel.: 0751.034.267

 

ANEXE

Experientă profesională

/educatie și formare

1. Decizie / numire director adjunct / Adeverință membru C.A. / copie

2. Adeverință / Formator C.C.D / copie

3. Decizie / Expert pe termen scurt - "Consiliere si orientare relevante pentru o educație de calitate și transregională - CORECT" / copie

4. Decizie / Expert pe termen scurt - PEER (Profesionişti în Educaţie Europeană şi Reformă)” Contract nr POSDRU/87/1.3/S/54379 – Formator / copie

5. Adeverință / Responsabil cerc pedagogic – set A licee, disciplina educație fizică și sport / copie

6.  Adeverință /  Metodist – disciplina educație fizică și sport / copie

7. Decizie /Adeverință / Membru în Consiliul consultativ al specialității / copie

8.  Decizie /  Responsabil Comisie metodică – disciplina educație fizică și sport / copie

9.  Decizii /  Profesor evaluator/președinte/membru/secretar / copii

10. Diplomă licență / foaie matricolă /  copie

11. Certificat / The effective school / copie

12. Adeverință / Educație pentru protecția mediului / copie

13. Adeverință / Inspecție școlară / copie

14. Adeverință / Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului național / copie

15. Certificat / Formator / copie

16. Certificat / E.C.D.L. – START / copie

17. Atestat  / Formarea de specialiști în evaluarea INSAM / copie

18. Diplomă de studii postuniversitare de specializare / Management educațional /copie

19. Atestat / Instruirea în societatea cunoașterii / copie

20. Certificat / Formarea de consilieri și asistenți suport pentru descentralizarea învățământului preuniversitar / copie

21. Diplomă / Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii  în muncă / copie

22. Certificat / inspector protecția muncii / copie

23. Certificat /  gradul didactic I / gradul didactic II / definitivat / copii

24. Adeverință / Consiliere şi Orientare / copie

25. Diploma / Inițiere în utilizarea  calculatorului / copie

26. Adeverinţă / Program de formare continuă  centrată pe școală „Proactiv” / copie

 

Publicații 

 

1. Jocuri sportive de bază și alternative  /  copie

2. Dezvoltarea calităților motrice cu ajutorul metodelor moderne și a mijloacelor specifice jocului de fotbal, în învățământul liceal  / copie

3. Prelucrarea programei pentru examenul de bacalaureat la disciplina educație fizică, sistemul informațional / copie

4. ‘’Fişa individuală – modalitate eficientă de lucru la disciplina educaţie fizică’’ / copie

5. ‘’Rolul exerciţiului fizic în menţinerea sănătăţii’’/ copie

6. ‘’Gimnastica’’ / copie

7.  Educaţia fizică – disciplină în „mişcare” / copie

8. ‘’Campionii locali, vicecampioni ai Moldovei’’ / copie

9.  ’’Dinu Decebal Viorel’’ (In memoriam) / copie

10. Membru colectivul de redacție al publicației ‘’ECOTEHNICA de la A la Z’’ / copie

Proiecte

1. Adeverintă proiect național ‘’Evaluarea potențialului somatic, funcțional și motric al populației școlare din România’’ / copie

2. Certificat / proiect internațional ‘’ENO tree Planting Day’’ / copie

3. Diplomă organizator /  proiect internațional ‘’În Europa printr-o nouă calitate a vieții’’ / copie

4. Dilpomă participare /  la programul de LOISIR ‘’Pentru o sănătate mai bună’’ / copie

5. Diplomă / Organizația ‘’Salvați Copiii România’’ – Campania Globală pentru Educație / copii

6. Diplomă / proiect național ‘’Protejăm natura pentru viață’’ copie

 

Conferințe

1. Certificat participare / International scientific conference – sports, education, culture - interdisciplinary approaches in scientific research / copie

 

Seminarii

1.Diplomă /Seminarul ‘’Strategii de negociere și rezolvare a conflictelor - violența’’ /copie

2.Diplomă participare / Seminarul Național ‘’Tehnologii Informaționale pentru Educație’’ / copie

 

Distincții

1.Diplomă organizator Festivalul Național Școlar de Creativitate și Inovare INOVAFEST/ copie

2.Diplomă organizator /Concurs Național ’’VISUAL CONTEST’’ / copii

3.Diplomă organizator  / Concurs Interjudețean ’’Fii Galtehnist!’’ / copie

4.Diplomă de apreciere / Târg de oferte educaționale CARIERA 2010 / copie

5.Diplomă  organizator / Simpozionul Național ‘’ECO TEHNICA de la A la Z’’ / copie

6.Diplomă organizator / Simpozionul Național ‘EDMOND NICOLAU’’

7.Diplomă participare / Simozionul ‘’Educație pentru sport, educație pentru sănătate’’ / copie

8.Diplomă de excelență, S.I.P. Galați / copie

9.Diplomă de excelență, Direcția pentru sport Galați / copii